Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Ochrona przyrody Natura 2000 Suchy Dąb

Zastanawiasz się jakie formy ochrony przyrody są ustanowione na terenie gminy Suchy Dąb? Przedstawiamy wykaz form ochrony przyrody oraz najważniejsze informacje dotyczące procedur związanych z realizacją inwestycji na obszarach chronionych w Suchym Dębie.

Mapa Solarna

Do czego przydadzą się informacje o ochronie przyrody Natura 2000 w Suchym Dębie?

Informacja o występowaniu różnego rodzaju form ochrony przyrody w obszarze gminy Suchy Dąb, może być przydatna podczas diagnozowania działki pod kątem inwestycyjnym, gdyż nieruchomość, w granicach której znajduje się jakaś forma ochrony przyrody posiada ograniczenia formalno-prawne, które w najgorszych przypadkach uniemożliwią realizację jakichkolwiek prac budowlanych.

Przykładowo, jeśli okaże się, że zakupiona działka w Suchym Dębie pod budowę domu objęta jest obszarem Natura 2000, to konieczne będzie zlecenie firmie branżowej bardzo kosztownych opracowań środowiskowych. Procedura administracyjna związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej może potrwać nawet rok, a i tak istnieje duże prawdopodobieństwo, że inwestor dostanie decyzję odmowną. Dlatego warto przed podjęciem jakichkolwiek kroków związanych z zakupem lub wszczynaniem procedury administracyjnej sprawdzić czy działka nie leży na obszarze Natura 2000 lub innej formy ochrony przyrody w Suchym Dębie.

Formy ochrony przyrody w Suchym Dębie

Rejestr form ochrony przyrody w geoportalu gminy Suchy Dąb, zawiera powierzchniowe i punktowe formy ochrony przyrody występujących na obszarze gminy. Jeśli chodzi o powierzchniowe formy ochrony przyrody mamy na myśli takie obszary jak: park narodowy i krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, użytek ekologiczny oraz stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej, natomiast mówiąc o formach punktowych - pomnik przyrody.

Formy ochrony przyrody w Suchym Dębie

0 ha

Taki obszar obejmują obecnie wszystkie formy ochrony przyrody w Suchym Dębie.

0 %

Taki procent powierzchni całkowitej gminy stanowią wszystkie formy ochrony przyrody w Suchym Dębie.

Statystyka obszarów chronionych Suchego Dębu

Gdzie sprawdzić obszary ochrony przyrody w Suchym Dębie?

Sprawdź obszary chronione dla działki z gminy Suchy Dąb w portalu OnGeo.pl! Taką możliwość daje płatna usługa: Raport o terenie OnGeo. Na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Suchym Dębie lub w kraju. OnGeo posiada bowiem największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce. Rozpoczynając generowanie raportu już po 5 minutach otrzymasz dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • obszary ochrony przyrody w Suchym Dębie,
 • dane z ewidencji gruntów,
 • miejscowy plan zagospodarowania,
 • uzbrojenie terenu w media,
 • tereny zalewowe, osuwiska, tereny zagrożone stagnacją wody,
 • wiele innych informacji dotyczących wybranej działki.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty.

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za obszary chronione w Suchym Dębie?

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody organami odpowiedzialnymi za ochronę terenów otoczonych specjalną opieką ze względu na ich walory przyrodnicze są:

 • minister właściwy do spraw środowiska,
 • generalny dyrektor ochrony środowiska,
 • wojewoda,
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska,
 • marszałek województwa,
 • dyrektor parku narodowego,
 • starosta,
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Prowadzenie rejestru form ochrony przyrody znajduje się w kompetencjach Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Rejestr stanowi bazę form ochrony przyrody i jest na bieżąco aktualizowany w oparciu o stale spływające dane z rejestrów prowadzonych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska oraz inne organy odpowiedzialne za ochronę przyrody.

Jakie ograniczenia inwestycyjne na terenie gminy Suchy Dąb wprowadzają obszary chronione?

Najbardziej restrykcyjne ograniczenia dotyczące zabudowy obowiązują parków narodowych i rezerwatów przyrody, ponieważ w ich granicach niedopuszczalny jest praktycznie żaden rodzaj zabudowy mieszkaniowej. Warto pamiętać o występowaniu tzw. otulin, które również są objęte specjalną ochroną przed wpływem działalności człowieka. Zanim więc zdecydujesz się na zakup działki w Suchym Dębie, sprawdź, jakie ograniczenia formalno-prawne niesie ze sobą budowa na takim terenie. Czasami okazyjna cena może oznaczać obostrzenia dotyczące działalności gospodarczej, a nawet zabudowy.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o ograniczeniach dla poszczególnych form ochrony przyrody, zajrzyj do artykułu: Budowa na obszarach chronionych co warto wiedzieć .

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w Suchym Dębie

Jeśli budowa, którą zamierzasz zrealizować w Suchym Dębie kwalifikuje się do przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tzw. decyzji środowiskowej. Decyzja ta wskaże jak zrealizować inwestycję by miała jak najmniejszy wpływ na stan środowiska.

Gdzie załatwisz sprawę dla działki położonej w gminie Suchy Dąb?

Sprawę można zrealizować w:

 • starostwie powiatowym lub urzędzie gminy Suchy Dąb,
 • regionalnej dyrekcji lasów państwowych odpowiedniej dla gminy Suchy Dąb,
 • regionalnej dyrekcji ochrony środowiska odpowiedniej dla gminy Suchy Dąb,

Jak złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w gminie Suchy Dąb?

 • Przygotuj wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wzór takiego wniosku znajdziesz poniżej
 • Zbierz wymagane dokumenty, a następnie złóż je razem z wnioskiem. Lista dokumentów:
  • Wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko,
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia - złóż w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco wpływać na środowisko,
  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - złóż w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko,
  • Mapa z zaznaczonym terenem na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, na obszarze gminy Suchy Dąb,
  • Kopia mapy ewidencyjnej dla działki/ek planowanego przedsięwzięcia na obszarze gminy Suchy Dąb,
  • Mapa sytuacyjno-wysokościowa, obejmująca obszar przedsięwzięcia w gminie Suchy Dąb,
  • Wypis i wyrys z mpzp z urzędu gminy Suchy Dąb - złóż jeśli składasz wniosek do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska,
  • Wypis z rejestru gruntów, wydany przez urząd odpowiedni dla gminy Suchy Dąb (starostwo lub urząd miasta),
  • Dokument pozwalający na ustalenie stron postępowania,
  • Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów - złóż jeśli wniosek dotyczy przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  • Dowód opłaty skarbowej oraz Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych - złóż jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika,
 • Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny i rozpocznie procedurę postępowania. Jeśli wniosek ma braki urząd wezwie cię do ich usunięcia. Urząd dokona uzgodnień i opinii z innymi instytucjami odpowiednimi dla obszaru gminy Suchy Dąb. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji.

Pobierz wniosek środowiskowy dla przedsięwzięcia w gminie Suchy Dąb

Ochrona przyrody Natura 2000 w sąsiednich gminach: